Polecamy: ING Bank Śląski - konto z idealną aplikacją mobilną, sprawdź | Open Finance - porównanie kredytów mieszkaniowych wrzesień 2023, zapytaj | Expander - ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2023, zapytaj | Provident.pl - szybka pożyczka bez wychodzenia z domu, sprawdź | Notus Finanse - tania pożyczka hipoteczna od 20 000 zł, zapytaj
PKO Bank Polski Mieszkamy na swoim

Czego nie zajmie komornik?

4 lutego 2016

Egzekwowanie należności prze komornika sądowego czeka, prędzej, czy później, każdego dłużnika, który nie przejawia chęci współpracy z windykatorem, nie reaguje na wezwania, nie przejawia chęci spłaty zadłużenia. By wierzyciel odzyskał to, co mu się należy, będzie musiał skierować sprawę do sądu, a po uzyskaniu nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego złoży go w kancelarii komornika, wnioskując o jego egzekwowanie. Komornicy mają obecnie wiele możliwości i dysponują narzędziami, które pozwalają skutecznie ściągać wszelkie zobowiązania. Zwykle to wierzyciel wskazuje, z czego ma komornik prowadzić postępowanie, chociaż we własnym zakresie też komornicy ustalają majątek dłużnika. Oczywiście „usługi’ komornika są dość drogie. Zwykle opłata komornicza wynosi do 15% egzekwowanego zadłużenia i pokrywana jest w pierwszej kolejności
Jeśli mamy problemy finansowe i grozi nam egzekucja komornicza, warto zapoznać się z podstawowymi przepisami, na podstawie których komornicy prowadzą postępowanie, a zwłaszcza w zakresie wyłączenia spod egzekucji określonych składników majątku, tj. na tym, czego komornik zając nie może.

Podstawą wszelkich działań komornika jest prawomocny wyrok sądu, lub nakaz zapłaty opatrzony sądową klauzulą wykonalności. Przy pierwszych czynnościach winien on wylegitymować się tytułem wykonawczym w oryginale. Zwykle jako pierwsze zajęciu przez komornika podlegają świadczenia wypłacane przez ZUS, wynagrodzenie za prace, czy środki zgromadzone na rachunku bankowym. Często zajęciu podlegają także ewentualne zwroty nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym. Oczywiście część z tych świadczeń nie może być przekazana na poczet zadłużenia w całości (oprócz nadpłaty podatku). W ramach zajęcia także wyszczególnione są w przepisach należności, które nie podlegają egzekucji, lub podlegają wyłączeniom, głównie świadczenia udzielone na cele związane z podróżą służbową, stypendium i inne wsparcie udzielone przez Skarb Państwa, wypłata z tytułu ubezpieczeń osobistych i odszkodowań do ¾ ich wysokości (nie dotyczy należności alimentacyjnych), świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną, alimenty, zapomogi, dodatki dla sierot itp.

Ile może zabrać komornik?

Z wynagrodzenia za pracę komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, tu bez znaczenia jest wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W przypadku innych należności potrąceniu podlega połowa wielkości wynagrodzenia, wyższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie, w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji, gdy komornik zajmie świadczenie z tytułu emerytury czy renty, w przypadku należności alimentacyjnych potrąceniu podlega maksymalnie 2/3 świadczenia, a w sytuacji innych należności – ¼ wysokości świadczenia. Dochody te są wolne od potrąceń w części odpowiadającej połowie najniższej emerytury lub renty ogłaszanej przez ZUS. Podobnie jest w przypadku świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy czy macierzyński itp.)

Przed podjęciem jakichkolwiek działań komornik informuje dłużnika zajętej wierzytelności o zajęciu i konieczności przekazywania pieniędzy na wskazane konto komornika. Rzecz jasna dla dłużnika takie zajęcie wiąże się nie tylko z niedogodnościami i blokadą środków na np. rachunku, również na poczet przyszłych długów, ale i kosztami. Poza zajęciami, jeżeli komornik posiada wymagane dokumenty, to ma prawo wejść do mieszkania czy na posesję zobowiązanego. Egzekucji podlegają wszelkie rzeczy należące do dłużnika, poza tymi, które wymienione są w przepisach kodeksu cywilnego (ograniczenia egzekucji). Zajęte przez komornika i zabezpieczone uprzednio należące do zobowiązanego rzeczy podlegają sprzedaży w drodze licytacji, a środki uzyskane z niej zostają, po pokryciu kosztów egzekucji, po zatwierdzeniu planu podziału, przekazane proporcjonalnie wierzycielom.
Licytacja majątku to często ostateczność. Jako pierwsze stosuje się mniej uciążliwe środki.

Komornik jest sądowym organem egzekucyjnym, który posiada wiele uprawnień. Nie należy unikać spłaty wszelkich zobowiązań, wyzbywać się składników majątku. Takie działania, na tym etapie postępowania, są bezzasadne i niczego dobrego nie przyniosą. Warto współpracować z komornikiem, by spłacić swoje zobowiązania w sposób dogodny dla obu stron i wierzyciela. Aby uniknąć dodatkowych kosztów już na etapie działań windykacyjnych warto pójść na współpracę, by nie dopuścić do skierowania sprawy do sądowego organu egzekucyjnego.

Filed in: Pożyczki
Otagowane frazą:

Możliwość komentowania została wyłączona

Wróć na górę